Tijden

Praktijk Salbar Fysiotherapie & Medical Massage Sevice

  Open Closed
Sunday Closed Closed
Monday 10 18
Tuesday 10 19
Wednesday 10 * 19*
Thursday 10 19
Friday 10 17
Saturday Closed Closed

PARTICULIERE TARIEVEN voor behandelingen bij patiënten ZONDER AANVULLENDE VERZEKERING voor fysiotherapie.
ONVERZEKERDE patiënten betalen deze tarieven CONTANT per behandeling. Bij behandelingen tegen contante betaling wordt een behandelovereenkomst patiënt-fysiotherapeut afgesloten.

Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO)
In deze wet zijn de patiëntenrechten en - plichten vastgelegd. In de eerste plaats houdt dit in dat een patiënt, die zich meldt voor behandeling,

een overeenkomst
met de behandelaar aangaat. Op basis daarvan zijn deze wettelijke rechten en plchten vastgelegd zowel voor de patiënt als zijn behandelaar. Met patiënten, die zelf de behandelingen betalen, sluiten wij, teneinde misverstanden te voorkomen, een schriftelijke behandelovereenkomst af, waarin o.a. is opgenomen dat de behandelingen contant per afspraak worden betaald. Echter, ook als geen schriftelijke overeenkomst is afgesloten, zoals bij patiënten waarvoor de behandelingen door een zorgverzekering worden voldaan, is echter de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van kracht door het simpele feit van het maken van de behandelafspraak.
De rechten van de patiënt houden in principe in dat deze recht heeft op informatie over de ziekte of aandoening en over de behandeling ervan. Verder heeft de patiënt recht op inzage in het medische dossier, recht op aanvulling of correctie daarvan en in het geval daar aanleiding toe is op vernietiging van het dossier.

Concreet is vastgelegd dat

de behandelaar informatieverplichting heeft
over:
de ziekte of aandoening;
de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
andere behandelmogelijkheden;
de gevolgen of eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek;
de eventuele medicijnen en bijwerkingen ervan.

Daarnaast zijn ook een aantal

verplichtingen voor de patiënt
vastgelegd die een optimale behandeling mogelijk moeten maken:
De patiënt moet zich officieel kunnen legitimeren zodat geen persoonsverwisseling mogelijk is;
de patient dient de behandelaar duidelijk en volledig te informeren zodat een goede diagnose kan worden gesteld en een deskundige behandeling kan worden gegeven;
de patiënt dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen, o.a. over medicijngebruik en dieetvoorschriften;
de patiënt dient respect te hebben voor behandelaars en medepatiënten;
de patiënt dient de behandelaar correcte gegevens over zijn zorgverzekering te verstrekken en indien van toepassing de nota's van de behandelaar of de instelling waar deze werkzaam is zelf te betalen.  

De belangrijkste tarieven voor behandelingen bij patiënten die GEEN AANVULLENDE VERZEKERING voor fysiotherapie hebben in 2013 zijn:

Intake na verwijzing arts: € 44.50.
Screening+Intake zonder verwijzing: € 15.80 +€ 29.70 = € 44.50
Behandeling in de praktijk van de fysiotherapeut: € 35.00

toeslag bij behandeling ten huize van de patiënt: € 24.80(alleen op voorschrift met vermelding AAN-HUIS)
Fysioconsult: € 59.30 (alleen op voorschrift met vermelding ""CONSULT")
Screening bij DTF (zie boven): € 14.80
Intake na screening bij DTF: € 29.70 (alleen als screening OK is)
 

TOELICHTINGEN:

 
1. Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren worden afgezegd. Niet-nagekomen afspraken worden in rekening gebracht voor 75% van het tarief, dus bijv. kost dat voor een behandeling in de praktijk € 22.30. De kosten van niet-nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

2. De tarieven bij aanvullende verzekeringen worden per zorgverzekeraar per jaar contractueel overeengekomen. Nota's worden rechtstreeks bij de zorgverzekeringen ingediend.

3. Op onze nota's zijn de betalingsvoorwaarden van ons juridisch advies- en incassobureau Medicas van toepassing.

4. Fysiotherapie is wettelijk ook ZONDER DOKTERS VERWIJZING mogelijk via: DTF-Directe Toegang Fysiotherapie             Voor AAN-HUIS behandeling en aandoeningen waarbij LANGDURIGE BEHANDELING nodig is of een FYSIOCONSULT is WEL een voorschrift nodig.

5. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben, in plaats van via de aanvullende verzekering, voor kortlopende behandelseries recht op 18 behandelingen via de basisverzekering of na 12x doorlopend bij aandoeningen die recht geven op langdurige behandeling. Voor verzekerden ouder dan 18 jaar is dat pas na de eerste 12 behandelingen, die uit de aanvullende verzekering vergoed worden of zelf betaald moeten worden als er geen 12 behandelingen door aanvullende verzekering gedekt zijn. Bij een groot aantal aandoeningen waarbij langdurig fysiotherapie nodig is worden de behandelingen dus uit de basisverzekering vergoed. Voor jongeren dus allemaal en bij ouderen na de eerste 12 keer. Deze diagnoses zijn vermeld op een lijst die bij artsen en fysiotherapeuten bekend staat als de "lijst Borst". (AcrobatReader nodig)

6. Alle overige behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering (of komen volledig voor rekening van de patiënt als geen dekkende aanvullende verzekering is afgesloten.) De polisvoorwaarden van aanvullende verzekeringen verschillen sterk per zorgverzekeraar zodat het voor de patiënt geboden is om de polis heel goed door te lezen als daar gebruik van gemaakt moet worden om zodoende te weten wat er in het persoonlijke geval mogelijk is. Het aantal dat uit de aanvullende verzekering vergoed wordt kan variëren van nul keer tot onbeperkt. De premie van een aanvullende verzekering is uiteraard van dit aantal afhankelijk evenals van andere extra voorzieningen die in het totaalpakket van de aanvullende verzekering zijn opgenomen. Over de tarieven en voorwaarden van alle zorgverzekeraars in Nederland kunnen onze fysiotherapeuten exacte informatie verschaffen.

Nieuwe premies en voorwaarden van de zorgverzekeraars.

Elk jaar veranderen de premiebedragen en voorwaarden van de zorgverzekeringen. Ook de voorwaarden voor de dekking van fysiotherapie worden regelmatig aangepast.

PAS OP !! Ook als de POLIS DEZELFDE NAAM houdt !

Fysiotherapie wordt bijna alleen vergoed vanuit de AANVULLENDE VERZEKERING !

Slechts in de onderstaande 2 UITZONDERINGEN worden behandelingen uit de BASISVERZEKERING vergoed:

1e: Voor jongeren onder 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed uit de BASISVERZEKERING. Bij een aantal verzekeraars kan indien nodig nog een aantal behandelingen extra worden aangevraagd. Zonder aanvullende verzekering moeten daarna de behandelingen zelf worden betaald.

2e: als U recht heeft op langdurige behandeling worden alle behandelingen vanaf de 13e (2013) behandeling uit de BASISVERZEKERING vergoed. De eerste 12x (2013) worden daarbij normaal gesproken uit de aanvullende verzekering vergoed, maar zonder aanvullende verzekering of een kleinere dekking dan 12 x moeten de eerste 12x of de aanvulling tot 12x (2013) dan dus zelf worden betaald. De chronische aandoeningen waarbij dit van toepassing is staan op een speciale lijst die bekend staat onder de naam: "De lijst van Minister Borst"

Het is verstandig om elk jaar het nieuwe aanbod dat U ontvangt goed te BESTUDEREN en zonodig te VERGELIJKEN met dat van andere verzekeringen en dan de beste bij U passende AANVULLENDE verzekering te kiezen bij een zorgverzekeraar met een GOEDE DEKKING voor fysiotherapie. (MINIMAAL 12x)

U kunt op internet van ALLE ZORGVERZEKERAARS de PREMIES elk jaar berekenen en de VOORWAARDEN vergelijken via de volgende websites: voor "alles op een rijtje": "FYSIO IN ALLE AANVULLENDE VERZEKERINGEN", voor algemene gegevens: "FYSIOVERGOEDING" en om een berekening en keuze te maken: "INDEPENDER", "VERZEKERINGSSITE", "KIESBETER" of "de CONSUMENTENBOND".  

  

Belangrijk; *Fysiotherapeut Boris Feldman behandelt uitsluitend in eigen praktijk in Vinkeveen.
 
 
Medical Massage Service
Scholeksterlaan 86
3645 KD Vinkeveen
 

  

    

 

 

Refer-a-friend

 

Medical Massage Service Scholeksterlaan 86  3645 KD Vinkeveen

Route

0297 265 802

 info@medical-massage.nl

www.medical-massage.nl

Fysiotherapeut